Allianz, kurumunuza özel sunduğu avantajlarla çalışanlarınızın / üyelerinizin daha iyi şartlarla emekli olmasına katkıda bulunuyor.

Günümüz koşullarında kurumların,çalışanlarının / üyelerinin motivasyonunu ve kurum bağlılığını artırması için, pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik ek faydalar sunması gerekli hale geldi. İşte bu noktada kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir ürün olarak Grup Emeklilik Planları geliştirildi.

Allianz, sizlere kurumunuzun özelliklerine ve her türlü katılıma olanak sağlayacak Emeklilik Planlarını sunuyor.

Kurumların insan kaynakları politikalarına ve çalışanların/üyelerin ihtiyaçlarına uygun Grup Emeklilik Planı sunulması konusunda uzman Allianz Kurumsal Emeklilik Pazarlama ekibi sizlere danışmanlık hizmeti veriyor.

Allianz Grup Emeklilik Planları hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için kurumsal.emeklilik@allianz.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Özellikler

1.Grup Emeklilik Sözleşmesinin Düzenlenmesi
Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilmektedir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir. 

Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmelerine, 

 • Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir.
 • Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir.
 • Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

2.Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Koşullar
Ödeyeceğiniz katkı payı tutarının üst limiti bulunmamaktadır.Grup Emeklilik Planına ödenecek katkı payları,

 • Aylık,
 • 3 Aylık,
 • 6 Aylık,
 • Yıllık   vadelerle belirlenebilir.

Belirlenen bu vadeler dışında da ödeme yapabilir. Plana ödenecek katkı payları,

 • Nakit Ödeme,
 • Banka Havalesi,
 • Kredi Kartı,
 • Otomatik Ödemeler,

gibi farklı ödeme araçlarıyla gerçekleşir.

Avantajlar

Çalışanlarınızı/Üyelerinizi bireysel emekliliğe dahil ederek, aktif çalışma hayatlarında düzenli birikim yaparak ilerleyen yaşlarda ek  emeklilik geliri elde etmelerine imkan tanımış olacaksınız.

Çalışanlarınız/Üyeleriniz için ücret artışı yerine bu artışın tamamı veya bir kısmıyla, çalışanlarınızın bireysel emeklilik hesaplarına katkıda bulunarak personel maliyetlerinde de tasarruf sağlayacaksınız.

Daha fazlasını görmek için kaydırın

  Ücretin %10'u kadar 
artış olması 
Ücretin %10'u kadar çalışan 
adına katkı payı ödenmesi  
Eski Brüt Ücret 2.000 TL  2.000 TL
Yeni Brüt Ücret 2.200 TL 2.000 TL
Ücret Artışı 200 TL 0 TL
Katkı Payı 0 TL 200 TL
İşveren SGK payı 
(%19,5)
39 TL 0 TL
 İşsizlik Primi İşveren Payı
(%2) 
4 TL 0 TL
Toplam Ek Maliyet (işveren) 243 TL 200,00 TL
Çalışanlarınız/Üyeleriniz adına ödediğiniz katkı payı tutarlarını, her bir çalışanınızın aylık brüt ücretinin %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar, doğrudan gider yazarak kurumlar vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Sunduğumuz Hizmetler

Grup Planı Açılmadan Önce Sunulan Hizmetler

 • Kurum yetkililerine bireysel emeklilik ve Grup Emeklilik Planları konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi ve kuruma özel planların tasarlanması
 • Plana katılım koşullarının belirlenmesi
 • Katkı payı tutarları ve ödeme şeklinin belirlenmesi, birikimlere hak kazanma esasları ve sürelerinin tespit edilmesi, plan ile ilgili hakların kullanım esaslarının saptanması
 • Emeklilik yatırım fonu seçiminde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi’nin hazırlanması

Grup Planı Açıldıktan Sonraki Hizmetler

Kurumlara yönelik:

 • Kurum yetkilileri ile düzenli gözden geçirme toplantıları düzenlenmesi
 • Genel Bilgilendirme: Katkı payı ve fon dağılımı değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Grup Emeklilik Planı Raporu
 • Fon Performans Raporu

Çalışanlara yönelik:

 • Katılımcılara ‘Hoşgeldin’ aramaları
 • İnternet üzerinden değişiklik yapabilme imkanı
 • Hesap bildirim cetvelinin e-mail ile gönderimi
 • Fon bülteninin e-mail ile gönderimi
 • Ayrılma aktarım isteyen katılımcılara ve aracılara bilgilendirme yazıları (e-mail ve faks)
 • Medikal Asistans Hizmetleri

Sıkça Sorulan Sorular

Bu sistemde işveren sabit bir katkı payı belirleyebilir ya da katkı payı, çalışanın maaşının belli bir yüzdesi olabilir. Bu durumda maaş artışlarında katkı payı da kendiliğinden artırılmış olacaktır.
Bu sözleşmelerde, ödeme periyodu değişikliği, fon dağılımı, emeklilik planı değişikliği, birikimlerin başka şirkete aktarımı gibi kararlar işveren tarafından alınır. Çalışanların bireysel emeklilik süresi doluncaya kadar, bu haklar işverene aittir. Sadece fon dağılım değişikliği hakkı istenirse çalışana bırakılabilir.
Çalışan adına yatırılan katkı payı tutarları doğrudan gider yazılarak kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Çalışan adına yatırılıp, direkt gider yazılan bireysel emeklilik katkı payı tutarı ve çalışanın bordrosuna ekleyerek dolaylı olarak ödemiş olunan grup hayat ve / veya sağlık sigortası primleri için tanımlanan teşvik sınırı, çalışanın brüt ücretinin %15’i ve asgari brüt ücretin yıllık tutarı kadardır. Çalışan adına ödenen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı toplamının, brüt asgari ücretin %30’una kadar olan kısmı, SGK primine esas kazanca tabi tutulmamaktadır.
Çalışan, işveren tarafından kendi adına İGES kapsamında açılan hesapta bulunan birikime, sözleşmede kalınan süreye göre hesap edilen ve işveren tarafından belirlenen hak kazanma oranında hak kazanacaktır. Bu süre 1 yıldan az 7 yıldan fazla olamaz.
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımda üst yaş limiti bulunmamaktadır. 
İşveren katkılı grup emeklilik planı için ödeme takvimini belirleme hakkı işverene aittir. Gruba bağlı Bireysel Emeklilik Planları’nda ise katkı payının hangi sıklıkta ödeneceğine çalışan karar verebilir. Ödemeler aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık dönemler halinde yapılabilir. Ayrıca katkı paylarını toplu olarak ödeme seçeneği de bulunmaktadır.
Katkı payları kurum tarafından toplu olarak ödenebilir. Ayrıca otomatik ödeme talimatı ya da kredi kartıyla ödeme yapılabilir.
İşveren katkılı grup emeklilik sözleşmesinde, fon seçimleri-çalışanın hak ediş süresinin sonuna kadar-işveren tarafından yapılır. Ancak işveren, emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, fon değişikliği hakkını katılımcıya devredebilir. Gruba bağlı Bireysel Emeklilik Planları’nda ise fon dağılımını katılımcı belirleyebilir.
İşveren katkılı grup emeklilik sözleşmelerinde; fon dağılımı, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin başka şirkete aktarım hakkı, hak ediş süresinin sonuna kadar işverene aittir. İşveren isterse sadece fon seçimini çalışanlarına bırakabilir. Gruba bağlı bireysel emeklilik planlarında ise bu haklar katılımcıya aittir.
İşverenin grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi, iflas ya da konkordato ilan etmesi durumunda, katılımcı hak ediş süresinin dolmasını beklemeden, kendi adına ödenen katkı payları ile getirilerin tümüne hak kazanır. 
Çalışan işyerinden kendi isteği ile ayrılırsa ya da iş akdi işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilirse birikimlerden yararlanması mümkün olmaz. İş akdinin iş kanununda belirtilen nedenlerle, çalışan ya da işveren tarafından feshedilmesi durumunda, çalışan hak ediş süresinin dolmasını beklemeden birikimleri alabilir ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine birikim aktarımı gerçekleştirebilir.
 Katılımcının katkı payı yatırılan dönemde yaşamını kaybetmesi durumunda, birikimleri hak ediş süresinin dolması beklenmeden, lehdarlara veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak ediş süresi tamamlandıktan sonra;

• Katılımcının birikimleri, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesapta kalabilir.

• Katılımcının talep etmesi halinde birikimleri, yazılı talebi doğrultusunda bireysel veya gruba bağlı emeklilik sözleşmesine aktarılır veya kendisine ödenir.

Aşağıdaki durumlarda, katılımcı hak ediş süresi dolmadan, işveren tarafından ödenmiş katkı payları ve getirilerden oluşan birikimlere hak kazanır:

• Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine (haklı nedenle feshi haricinde) son verilmesi

• Katılımcının 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ‘haklı nedenle’ ya da maluliyet ve sürekli iş göremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması

• Sponsor kuruluşun işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi, iflas ya da konkordato ilan etmesi

• Katılımcının vefatı

Hak ediş süresi tamamlanmadan, işveren grup emeklilik sözleşmesindeki birikimler kısmen veya tamamen haczedilemez. Hak ediş süresi tamamlandıktan sonra yasal düzenlemelere göre bir bölümü haczedilebilir. Buna göre katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarının üzerindeki tutar haczedilebilir.  

Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar:

• Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler.

• Birikimlerinin bir kısmını alarak kalan bölümü ya da birikimin tümünü ‘programlı geri ödeme’ yani emekli maaşı olarak alabilirler. 

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.