İnsanların vefat etmesi durumunda mirasçıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hayat standardında olumsuz değişiklikler olabiliyor. Hayat sigortası bu tür beklenmedik durumlara karşı insanların hazırlıklı olmasını sağlıyor. Vefat dışında sigortalının malul olması, kritik bir hastalığa yakalanması veya beklenmedik şekilde işsiz kalması gibi riskler de hayat sigortası kapsamına dahil edilebiliyor. Bireysel Hayat Sigortaları bu özelliğiyle sigortalının mirasçılarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin vefat veya hastalık durumunda ekonomik güçlük içine düşmesini engelleyici rol oynuyor.

Bilindiği üzere sigorta sistemi sigorta şirketlerinin belirlenen riskleri teminat altına alması ve sigorta ettirenin de bunun karşılığında sigorta şirketine düzenli prim ödemeleri yapması şeklinde işliyor. Sigorta ettirenin ve sigorta şirketinin karşılıklı hakları ve yükümlülükleri poliçede yer alıyor. Buna göre sigorta şirketinin teminat altına aldığı riskler ve sigorta ettirenin bunun karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği prim miktarı gibi tarafların temel edimlerine yer veren belge poliçe olarak adlandırılıyor. Poliçede varsa ek teminatlar, ödeme planı ve taraflarca üzerinde anlaşılan diğer hususlar açıkça yazılıyor.

Hayat sigortası poliçesi de hayat sigortası genel şartlarına ve taraflarca üzerinde anlaşılan özel şartlara yer veriyor. Sigorta poliçe kapsamında yer alan riskleri güvence altına alıyor. Hayat sigortası genel şartları kanunla belirleniyor. Buna göre intihar durumu hariç olmak üzere sigortalının vefatı halinde sigorta şirketi mirasçılara ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere poliçede yer alan sigorta bedelini ödemekle yükümlü oluyor. 

Hayat sigortasında özel şartlar da yer alabiliyor. Özel şartlarda belirtilmiş olması halinde sigortalının maluliyet hali, kritik bir hastalığa yakalanması ve beklenmedik şekilde işsiz kalması gibi durumlar da hayat sigortası teminatı kapsamına alınabiliyor. Özel şartlar sigorta şirketi ve sigorta ettiren tarafından kanunların çizdiği çerçeve içerisinde serbestçe tayin edilebiliyor.

Hayat sigortası tazminatı poliçede belirtilen sigorta bedelini ifade ediyor. Poliçede belirtilen risklerden biri gerçekleştiğinde sigorta tazminat olarak mirasçılara ve bakmakla yükümlü sigorta bedelini ödüyor.

Hayat sigortası poliçesinde sigorta bedeli, hangi koşullarda mirasçıların sigorta bedeline hak kazanabilecekleri, sözleşme süresi, prim ödemelerinin miktarı, vb. bilgiler yer alıyor. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmaması ve mirasçıların ekonomik anlamda mağdur olmamaları için poliçe kapsamının hangi riskleri hangi miktarda teminat altına aldığının iyi bilinmesi önem taşıyor.

Hayat sigortası yaptırmanın avantajları poliçe kapsamına göre değişiyor olmakla birlikte genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Vefat durumunda ailenin manevi sıkıntısına ek olarak bir de maddi sıkıntı yaşamasının önüne geçilmiş oluyor.
  • Maluliyet veya ciddi hastalık durumunda tedavi için gerekli olan masraflar düşünülmediği için daha rahat bir süreç geçirilebiliyor. Ayrıca ekonomik anlamda hayat standardı devam ettirilebiliyor. 
  • Hayat sigortası primleri aylık şekilde ödendiği için insanların bütçesini zorlamıyor. Düşük bütçeler ayırarak büyük risklerin önüne geçilebiliyor.
  • Risklerden birinin gerçekleşmesi halinde kredi borçları da sigorta kapsamında olacağından dolayı kredi borcu süresince manevi açıdan insanların kafası rahat ediyor. Krediyi geri ödemede aksaklık yaşanması endişesi ortadan kalktığı için insanlar daha girişimci şekilde hareket edebiliyor.
  • Poliçede yer alan risklerden biri gerçekleştiği zaman çocukların eğitim hayatı sekteye uğramıyor. Sigorta teminatı kapsamında çocukların eğitim masrafları karşılanıyor.
  • Vefat durumunda ortaya çıkan veraset ve intikal vergisi gibi vergi külfetleri sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.

Eklemek gerekir ki hayat sigortası kendi içinde de çeşitli alt türlere ayrılıyor. Karma hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, maluliyet sigortası, kredili hayat sigortası, sağlık sigortası, eğitim sigortası, özel durum sigortası, azalan bakiyeli kredi sigortası, vb. sigorta çeşitleri hayat sigortasının alt kollarını oluşturuyor. Geri Ödeyen Hayat Sigortası ve Yaşamaya Değer Hayat Sigortası ürünlerimizde Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefat etmesi durumunda, riskin gerçekleştiği tarih itibari ile toplam ödenen prim tutarı sigortalının kanuni varislerine dövize endeksli sadakat ikramiyesi ile birlikte iade edilir. İnsanlar bu sigorta türlerinden birini ihtiyaçlarına göre tercih edebiliyor. Örneğin, risklerden birinin gerçekleşmesi halinde ekonomik olarak önceliği çocuklarının eğitimine vermek isteyen biri eğitim sigortasını tercih ederken, kredi ödemesinin sekteye uğramamasına öncelik verenler ise kredili hayat sigortası yaptırmayı tercih edebiliyor.

yaşam

Hayat sigortasında sigorta tazminat bilgileri sorgulama e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. E-devlet sistemi üzerinden giriş yapıldığında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sekmesine tıklanıyor. Poliçe numarası veya T.C. kimlik numarası bilgileri girilerek sorgulama yapılabiliyor.

Hayat sigortası tazminat sorgulama işlemi sigorta şirketlerinin internet sayfası üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Hayat sigortası tazminat talebi için ise Tazminat Talebi ve Hayat Sigortası Formları sayfasındaki adımlar takip edilebiliyor.

Hayat sigortası kapsamında ödenecek tazminat sigorta bedeli olarak poliçede açıkça belirtiliyor. Hayat sigorta poliçe ve tazminat hesaplama konusunda ise sigorta şirketlerinin kriterleri kendi içinde farklılık gösterebiliyor. Bununla birlikte hayat sigortası tazminatı hesaplanırken genel anlamda sigortalının yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu, daha önce geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar, mesleği, vb. kriterler dikkate alınıyor.
yaşam

Hayat sigortasının çeşitli türleri bulunuyor. Prim iadeli hayat sigortası çeşidinde poliçenin süresi dolduğunda riskin gerçekleşmemesi halinde poliçe süresince ödenen primler geri alınabiliyor.

Bunun dışında hayat sigortaları devam ederken poliçeyi iptal hakkı da bulunuyor. Tüm hayat sigortaları için geçerli olan ve cayma hakkı olarak ifade edilen bu talebin sözleşmeden itibaren 30 gün içerisinde sigorta şirketine iletilmesi gerekiyor. Sigorta şirketi talep üzerine gerekli incelemeleri yapıyor. Yapılan hesaplamalar sonucu poliçe iptal edilerek katılımcıya prim ödemeleri iade ediliyor.

Hayat sigortalarında gelir vergisi mükellefleri için vergi avantajı da bulunuyor. Gelir vergisi mükellefleri kendileri, eşleri ve çocukları için ödedikleri hayat sigortası primlerinde gelir vergisi indirimine hak kazanıyor. İndirim oranının beyan edilen yıllık gelirin yüzde 15’ini ve yıllık asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

Hayat sigortası yaptırılması isteğe bağlı sigortalar arasında yer alıyor. Sen de hayat sigortası yaptırarak karşılaşabileceğin risklere karşı kendini ekonomik olarak güvence altına alabilirsin!