DASK-Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortasının amacı meydana gelebilecek deprem felaketi sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının ziyan ve hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

detaylı bilgi ve başvuru için
 • Teminatlar
 • Avantajlar
 • Detaylar
 • SSS
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Zorunlu Deprem Sigortası ile;
 
 • Zorunlu Deprem Sigortası ile;
 • Depremin
 • Deprem sonucu yangının
 • Deprem sonucu infilakın
 • Deprem sonucu tsunaminin
 • Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
 
 

Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Dask Sigortası yaptırmak için web sitemizden size en yakın acentemize ulaşabilir veya Yapı Kredi Banka şubelerine danışabilirsiniz.
 
27 Eylül 2000 tarihinden itibaren geçerli olan Zorunlu Deprem Sigortası hakkında merak ettiğiniz tüm konuları acentelerimiz aracılığıyla öğrenebilir ve sigorta poliçenizi hazırlatabilirsiniz.
SİZE EN YAKIN ACENTEYİ BULUN

Sigorta bedelinde bir sınırlama var mı?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 190.000 TL'dir.

Örnek : 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskenin sigorta bedeli 222.500 TL olup, ancak 190.000 TL üzerinden Zorunlu Deprem sigortası yapılması mümkündür. Meskenin sahibi ister ise herhangi bir sigorta şirketinden aradaki 32.500 TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alabilir.

Bu konuda adresinize en yakın Allianz Sigorta acentesini arayabilirsiniz.

Eşyalar sigorta kapsamında mı?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için, yine size en yakın Allianz Sigorta acentesini arayabilirsiniz.

Sigorta primi nasıl ödenecek?

Mevzuat gereği sigorta priminin tamamı peşin tahsil edilir. Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Hangi tarihten itibaren Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi yaptırılmalıdır?

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatılmıştır.

Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılıyor mu?

Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor. Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.

Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m² ) mekanın kullanım şekli.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmadan konut poliçesi yaptırmak mümkün mü?

Sigortalının beyanı esas alındığından, DASK bedelini bildirmesi halinde bunun üstü bedel için ihtiyari poliçe düzenlenebilir.

Bağımsız bölümlerin tamamı zaman içerisinde ayrı ayrı bürolara vb. dönüşmüş ise DASK kapsamında mıdır?

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise, kullanımın daha sonra değişmesi, mesken statüsünü değiştirmiyor ve bağımsız bölümler DASK'a tabi olmaya devam eder.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmaması halinde ne olacak?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğu belgelenmedikçe bu sigortaya tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmayacaktır.

Ancak, 29 Kasım 2000 tarihine kadar Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamamış ancak bu tarihe kadar ihtiyari deprem sigortası yaptırmış olanlardan,tapu tescil işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi ibrazının, söz konusu ihtiyari poliçelerin bitim tarihine kadar istenmemesi ve bu yerlere ilişkin tapu tescil işlemlerinde söz konusu ihtiyari poliçelerin ibrazı (hangi sigorta şirketine yaptırılmış olursa olsun) yeterli kabul edilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi düzenlendikten sonra iptal edilebilir mi?

Hayır. Bu poliçe düzenlendikten sonra iptal edilemez. Sigortalının poliçe kapsamındaki binayı/bağımsız bölümü satması halinde Sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Bağımsız bölümün m2.si nasıl hesaplanıyor.Tapu üzerinde yazan m²'ye ortak alanlar ve temeller dahil midir?

Emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası düzenlendiğinde prim peşin mi tahsil edilecek? Makbuz verilecek mi?

Prim peşin tahsil edilecek. Poliçe makbuz niteliğinde olup makbuz düzenlenmesi gerekmiyor

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi nereden temin edilebilir?

Poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri ve acentelerinden bu poliçe temin edilebilir. Allianz Sigorta A.Ş. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkilidir. Adresinize en yakın acentemizden poliçenizin düzenlenmesini talep edebilirsiniz.

Dikkat: El yazısı ile düzenlenen poliçeler geçersiz olup, poliçe üç nüsha olarak bilgisayarda düzenlenir, poliçe aslı sigortalıya verilir.

Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?

Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

Hasar ihbarı nereye yapılır?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar ihbarı yapılabilir.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.