Allianz Hayat ve Emeklilik

Tazminat Talebi ve Hayat Sigortası Formları

- Allianz Hayat ve Emeklilik Sözleşmeleri için -

Poliçe ekinde sunulan ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik-tehlikeli hastalık ve hayat riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir.

Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının, kritik-tehlikeli hastalığı yaşaması durumunda, kritik-tehlikeli hastalık tazminatının, sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için 0850 399 99 99 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Poliçe ekinde sunulan ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Hayat sigortaları bilgilendirme formları yer almaktadır. Poliçede belirtilen teminatlar poliçe başlangıç tarihi itibari ile ilk bir yıl fesih hakkı, bir tam yıl prim ödemesi gerçekleştirildikten sonra poliçe bitiş tarihine kadar olan  süre içerisinde iştira hakkı ve poliçe bitiş tarihi itibari ile de süre sonu ödeme seçenekleri (Süre sonu toplu ödeme, ömür boyu maaş, 5-10 yıl süreli maaş, eşe kalan maaş) mevcuttur.

Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden sonraki bir yıl itibari ile poliçe üzerinden ikraz (Borç alma) hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların duruma göre sigortalı ya da sigorta ettiren tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için 0850 399 99 99 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

12.02.2021 tarihli “Alacağın Temliki Hakkında Genelge; (2021-1)” ile tazminat alacağının takibi ve tahsili konusundaki işlemleri gerçekleştirebilecek kişilere sınırlama getirilmiştir.

1.       Tazminat Takip İşlemlerine İlişkin Olarak;
Tazminat alacağının; tazminat alacaklısının kendisi, kanuni varisleri veya kanuni varisin vekili ya da tazminat alacaklısının vekalet vermesi kaydıyla eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatı vasıtasıyla takip edilebileceği, takip işlemlerinin sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesaba yapılan ilk başvurudan tazminat alacağının ödenmesi aşamasına kadar olan süreçte bu kuruluşlar veya Hesap nezdinde yapılan işlemleri kapsayacağı, ödeme aşamasını kapsamayacağı,
2.       Tahsil İşlemlerine İlişkin Olarak;
Tazminat alacağının; sadece tazminat alacaklısı ya da avukatı tarafından tahsil edilebileceği, sigortacılık yapan kurum, kuruluş veya Hesaba yapılan ilk başvurudan sigortacılık yapan kuruluşlar ve Hesap aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonu, ticari tahkim, arabuluculuk ya da icra ve iflas yoluna başvurulması dahil olmak üzere alacağın sona ermesine kadar yapılan tüm işlemleri kapsayacağı, tazminat alacağının Sigortacılık Kanunu Ek 6. maddesinin birinci fıkrasında tazminat alacağını takibe yetkili kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye devredilemeyeceği, devrine ilişkin yapılan tüm sözleşmelerin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca kesin hükümsüz olduğu belirtilmiştir.

Genelge’de Belirtilen Şartlar Gereği;
- Hayat tazminat alacağının ödemesi ancak kişinin kendisine, kanuni varislerine ya da avukata verilen vekaletname ile (vekaletnamede açık yetki olmalı) avukata yapılacaktır.
- Hayat tazminat alacağı için kanuni varislerin diğer bir varise ya da üçüncü bir şahsa vekaletname vererek ödeme talebinde bulunması halinde talep kabul edilmeyecektir. 

 • Vefat evde gerçekleşmişse, defin işlemleri için Alo 188'i arayınız.
 • Bağlı bulunduğunuz belediyenin kurum doktoru, sağlık ocağı doktoru veya herhangi bir doktordan merhumun Vefat Raporu'nu alınız.
 • Vefat raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ederek vefat raporunu Gömme İzin Belgesi'ne dönüştürünüz. (Vefat hastanede gerçekleşmişse gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenecektir.)
 • Dini cenaze töreni için bağlı bulunduğunuz dini kurum ile gerekli temasları yapınız.
 • Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden Yol Nakil Belgesi alınız.

Defin işlemlerinin ardından, gerekli tüm hukuk işlemleri için merhumun nüfustan düşürülme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu işlem için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne bildirimde bulununuz. Yetkili makam ve görevliler tarafından düzenlenen ölüm tutanağını ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne ulaştırınız. Ölüm tutanağına merhumun nüfus cüzdanını da ekleyiniz.

 • Ardından Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Veraset İlamı'nı alınız. 
 • En geç 4 ay içinde Veraset Vergi Dairesi'ne müracaat ederek Veraset Beyannamesi veriniz. 
 • Veraset intikal vergisi işlemlerini tamamladıktan sonra intikal eden mal varlığının devir işlemleri için ilgili kurumlara başvurunuz.

Merhumun;

                a) Gayrimenkulu varsa İl Tapu Sicil Müdürlüğü'ne,

                b) Maaşı için bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'na, (Bilgi için www.sgk.gov.tr )

                c) Arabası varsa il/ilçe Trafik Tescil Müdürlüğü'ne,

                d) Bankadaki menkul değerleri için bankasına başvurunuz.

Allianz Yaşam ve Emeklilik'e ait yaşam sigortası tazminat ödemeleri için Müşteri Hizmetlerimize başvurunuz.

Ailenizin bundan sonraki yaşam giderlerini karşılayabilmek için gelir ve giderlerini hesaplayarak yeni bir bütçe hazırlayınız. Bütçenize göre, yeni gelir seviyeniz ile ilerideki finansal ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta üzerinden yeni bir Yaşam Sigortası ya da Bireysel Emeklilik Planı gibi ürünler hakkında bilgi alınız. Sigortanız ve bir bireysel emeklilik planınız varsa yeni duruma göre teminat veya katkı payı tutarlarında değişiklik yapmanız gerekebilir. Bunun için Müşteri Hizmetlerimizden yardım alabilirsiniz.

a. Hastalık Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 • Ölüm belgesi
 • Ölüm nedenini izah eden doktor raporu
 • Sulh Hukuk Mahkemesi'nden veya Noter'den alınan Veraset İlamı
 • Varislerden en az bir tanesine ait (kişi evliyse eşine ait) ikametgah belgesi
 • Sigortalının vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Sigortalı vefat etmeden önceki 5 YILLIK süreçte, kalp veya kanser vb.  rahatsızlığı veya başka hastalıklardan dolayı herhangi bir tedavi gördüyse; görmüş olduğu tedavilere ait Epikriz Raporu, Patoloji Raporu, Tetkik Sonuçları, Tıbbi Muayene ve Müşahade Dosyasının fotokopileri
 • Tazminat tutarı, kişi başına düşen payın 75000 TL ve üzeri olması durumunda; 
  -Kanuni varislerin her birinin ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • Sistemden çıkan Kredili Hayat Katılım Beyan Formu (1 ya da 2 sayfa) ve imzalanan Bilgilendirme Formu

b. Kaza Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 • Ölüm belgesi
 • Ölüm nedenini izah eden doktor raporu
 • Sulh Hukuk Mahkemesi'nden veya Noter'den alınan Veraset İlamı
 • Varislerden en az bir tanesine ait (kişi evliyse eşine ait) ikametgah belgesi
 • Sigortalının vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Tazminat tutarı, kişi başına düşen payın 75000 TL ve üzeri olması durumunda; 
  -Kanuni varislerin her birinin ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu’nun fotokopisi (Otopsi yapıldı ise)
 • Cumhuriyet Savcılığı İddianame, Takipsizlik Kararı, Kovuşturma Kararı’ndan birine ait fotokopi
 • Ölüm nedeni trafik kazası ise;
  Trafik kazası tespit tutanağı (4 sayfa)
 • Ölüm nedeni iş kazası ise;
  İş kazası tutanağı

c. Adli Vaka Sonucu Vefat Durumunda İstenen Belgeler

 • Ölüm belgesi
 • Ölüm nedenini izah eden doktor raporu
 • Sulh Hukuk Mahkemesi'nden veya Noter'den alınan Veraset İlamı
 • Varislerden en az bir tanesine ait (kişi evliyse eşine ait) ikametgah belgesi
 • Sigortalının vefat tarihi işlenmiş Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Tazminat tutarı, kişi başına düşen payın 75000 TL ve üzeri olması durumunda; 
  -Kanuni varislerin her birinin ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • Sigortalının vefatı, tetkik sonucu araştırılan Adli Olay'dan dolayı ise;
 •           - Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanağı’nın fotokopisi
 •           - Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu’nun fotokopisi
 •           - Cumhuriyet Savcılığı İddianame, Takipsizlik Kararı, Kovuşturma Kararı’ndan birine ait fotokopi
 • Teşhis ve Tedaviye ait epikriz raporları
 • Tehlikeli/Kritik Hastalık teminatından faydalanmak istediğiniz poliçe numaralarını içeren imzalı dilekçe
 • Tazminat tutarı 75000 TL ve üzeri olması durumunda;
  -Sigortalının ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • Maluliyet Oranı (yüzdesi) belirtilen sağlık kurulu raporu
 • Maluliyet raporunda yer alan hastalıklara ait geçmiş epikriz raporları
 • Maluliyet raporunda yer alan hastalıklar trafik kazası sonucu oluştuysa;
  Trafik kazası tespit tutanağı
 • Maluliyet raporunda yer alan hastalıklar iş kazası sonucu oluştuysa;
  İş kazası tespit tutanağı
 • Maluliyet beyan formu (Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız)
 • Tazminat tutarı 75000 TL ve üzeri olması durumunda;
  -Sigortalının ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • İşten ayrılış bildirgesi
 • İşten çıkarılma tarihinden geriye dönük 6 aylık kredi kartı ekstreleri
 • İmza Sirküleri
 • İş yerinden neden çıkarıldığına dair şirket kaşe ve imzalı açıklayıcı yazı
 • Bağlı olunan kuruma ait güncel hizmet dökümü
 • Başvuru dilekçesi
 • Tazminat tutarı 75000 TL ve üzeri olması durumunda;
  -Sigortalının ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • Hastaneden alınan kaza veya sağlık sorunundan kaynaklanan geçici iş görememe raporu
 • Hastanede yatılmışsa, teşhis ve tedavinin detaylarını hastaneden çıkış tarihini belirten son hastane raporu
 • Trafik kazası sonucu geçici iş göremezlik ise,
  Trafik kazası tespit tutanağı
 • İş kazası sonucu geçici iş göremezlik ise,
  İş kazası tespit tutanağı
 • Son altı aydır mevcut meslek grubunda faaliyette olduğunu gösteren belge
 • Bağlı olduğu kurum belgesi
 • Tazminat talebi için adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı imzalı dilekçe
 • Tazminat tutarı 75000 TL ve üzeri olması durumunda;
  -Sigortalının ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • Tazminat talebi için adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı imzalı dilekçe
 • TC Sağlık Bakanlığı onaylı hastane raporu
 • Tazminat tutarı 75000 TL ve üzeri olması durumunda;
  -Sigortalının ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı
 • Tazminat talebi için adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı imzalı dilekçe
 • Reçete fotokopisi
 • İlaç kupürleri fotokopisi
 • Doktor raporu
 • Tazminat tutarı 75000 TL ve üzeri olması durumunda;
  -Sigortalının ad – soyad, adres, iş/meslek bilgisi ve imzası bulunan ‘hayat sigortası ödeme işlemlerinin başlatılmasını rica ederim’ şeklinde beyanı

Hayat Poliçelerinin satış aşamasından sonra, sahip olunan teminatlar, menfaattar-menfaattarlar, poliçe başlangıç-bitiş tarihleri vb. bilgilerin yer aldığı poliçe, sigortalının adresine gönderilir. Poliçe ekinde sunulan poliçe kitapçığında, ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik hastalık ve yaşam riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir. Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının, kritik hastalığı yaşaması durumunda, kritik hastalık tazminatının, yaşam riskleri hastalıklarından birini yaşaması durumunda yaşam riskleri tazminatının, sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Sigorta ettirenin vefatı durumunda, sigorta ettirenin değiştirilmesi için, kanuni mirasçılarının muvafakat etmesi gerekmektedir.

*Bu form kişiye özel basılmaktadır. Bilgilerinizi içeren forma ulaşmak için 0850 399 99 99 numaralı müşteri hizmetlerimizden ya da  info@allianz.com.tr adresinden talepte bulunabilirsiniz.