Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tazminat Talebi ve Hayat Sigortası Formları

- Allianz Yaşam ve Emeklilik Sözleşmeleri için -

Poliçe ekinde sunulan ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik-tehlikeli hastalık ve hayat riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir.

Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının, kritik-tehlikeli hastalığı yaşaması durumunda, kritik-tehlikeli hastalık tazminatının, sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için 0850 399 99 99 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Poliçe ekinde sunulan ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Hayat sigortaları bilgilendirme formları yer almaktadır. Poliçede belirtilen teminatlar poliçe başlangıç tarihi itibari ile ilk bir yıl fesih hakkı, bir tam yıl prim ödemesi gerçekleştirildikten sonra poliçe bitiş tarihine kadar olan  süre içerisinde iştira hakkı ve poliçe bitiş tarihi itibari ile de süre sonu ödeme seçenekleri (Süre sonu toplu ödeme, ömür boyu maaş, 5-10 yıl süreli maaş, eşe kalan maaş) mevcuttur.

Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden sonraki bir yıl itibari ile poliçe üzerinden ikraz (Borç alma) hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların duruma göre sigortalı ya da sigorta ettiren tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için 0850 399 99 99 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.

12.02.2021 tarihli “Alacağın Temliki Hakkında Genelge; (2021-1)” ile tazminat alacağının takibi ve tahsili konusundaki işlemleri gerçekleştirebilecek kişilere sınırlama getirilmiştir.

1.       Tazminat Takip İşlemlerine İlişkin Olarak;
Tazminat alacağının; tazminat alacaklısının kendisi, kanuni varisleri veya kanuni varisin vekili ya da tazminat alacaklısının vekalet vermesi kaydıyla eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatı vasıtasıyla takip edilebileceği, takip işlemlerinin sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesaba yapılan ilk başvurudan tazminat alacağının ödenmesi aşamasına kadar olan süreçte bu kuruluşlar veya Hesap nezdinde yapılan işlemleri kapsayacağı, ödeme aşamasını kapsamayacağı,
2.       Tahsil İşlemlerine İlişkin Olarak;
Tazminat alacağının; sadece tazminat alacaklısı ya da avukatı tarafından tahsil edilebileceği, sigortacılık yapan kurum, kuruluş veya Hesaba yapılan ilk başvurudan sigortacılık yapan kuruluşlar ve Hesap aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonu, ticari tahkim, arabuluculuk ya da icra ve iflas yoluna başvurulması dahil olmak üzere alacağın sona ermesine kadar yapılan tüm işlemleri kapsayacağı, tazminat alacağının Sigortacılık Kanunu Ek 6. maddesinin birinci fıkrasında tazminat alacağını takibe yetkili kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye devredilemeyeceği, devrine ilişkin yapılan tüm sözleşmelerin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca kesin hükümsüz olduğu belirtilmiştir.

Genelge’de Belirtilen Şartlar Gereği;
- Hayat tazminat alacağının ödemesi ancak kişinin kendisine, kanuni varislerine ya da avukata verilen vekaletname ile (vekaletnamede açık yetki olmalı) avukata yapılacaktır.
- Hayat tazminat alacağı için kanuni varislerin diğer bir varise ya da üçüncü bir şahsa vekaletname vererek ödeme talebinde bulunması halinde talep kabul edilmeyecektir. 

Hayat Poliçelerinin satış aşamasından sonra, sahip olunan teminatlar, menfaattar-menfaattarlar, poliçe başlangıç-bitiş tarihleri vb. bilgilerin yer aldığı poliçe, sigortalının adresine gönderilir. Poliçe ekinde sunulan poliçe kitapçığında, ilgili ürüne ait Özel Şartlar, Hayat Sigortası Genel Şartları ve yine ürünün özelliğine göre Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları yer almaktadır. Poliçede belirtilen rizikolar, sigortalının vefatı, maluliyeti, kritik hastalık ve yaşam riskleri hastalıklarından birisini yaşaması sureti ile oluşabilir. Sigortalının vefatı durumunda yaşam kaybı tazminatının, maluliyeti durumunda maluliyet tazminatının, kritik hastalığı yaşaması durumunda, kritik hastalık tazminatının, yaşam riskleri hastalıklarından birini yaşaması durumunda yaşam riskleri tazminatının, sigortacı tarafından değerlendirilmesi hakkı doğar. Tazminatın değerlendirilebilmesi için, sitemizde belirtilen evrakların, sigortalı, menfattar(lar) tarafından temin edilerek sigortacıya iletilmesi gerekmektedir.

Sigorta ettirenin vefatı durumunda, sigorta ettirenin değiştirilmesi için, kanuni mirasçılarının muvafakat etmesi gerekmektedir.