Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikamız yer almaktadır.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik yapılması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve nedenleri Yönetim Kurulumuzun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

I. Amaç ve Dayanak

Şirketimiz, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ortaklarına, katılımcı ve sigortalılarına kamu dahil tüm menfaat sahiplerine yüksek kalitede ve standart bilgi aktarılmasını teminen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketleri'nde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne İlişkin 2011/8 sayılı Genelge'de yer alan esaslar çerçevesinde ve  Emeklilik Yatırım Fonları'nın Kuruluş ve Faaliyetleri'ne İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in kamuya aydınlatmaya ilişkin esaslarına göre hazırlanan Bilgilendirme Politikası, 02.03.2012 tarihli ve 04/22 sayılı Yönetim Kurulu karar onayı ile yürürlüğe girmiştir.

II. Genel Esaslar
Bilgilendirme Politikası,
 
 • Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarrruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri'nde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin 2011/8 sayılı Genelge ve bu konuya ilişkin diğer alt mevzuatlardaki hükümler ile uyumludur.
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
 • Şirketimiz ortakları, katılımcı ve sigortalılar ile diğer menfaat sahiplerinin kamu dahil tüm ilgililerin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.
 • Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyette ulaşılabilir olmasını temin eder.
 • Müşteri sırrı ve/veya ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.
 • Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur ve kamuya internet sitesi aracılığıyla duyurulur.

III. Bilgilendirme Araçları
Kamunun aydınlatılması amacıyla;

 • Kurumsal  internet sitesi,
 • Finansal tablo ve dipnotları,bağımsız denetim raporu,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı'na periyodik dönemlerde ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne ise üçer aylık dönemlerde iletilen finansal tablolar, hesap yılı sonu itibarıyla düzenlenen yıllık faaliyet raporları,
 • Gazete ilanları, Türkiye Ticaret Sicil Gazete ilanları gibi bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılır.

Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesi  (www.allianz.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Kurumsal internet sayfasında yer alan bilgiler, İngilizce olarak da hazırlanır. Kurumsal internet sitesi, tüm menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Şirketimize ilişkin detaylı bilgiler bu sitede yer alarak sürekli güncellenir. Şirketimizin internet sitesinde,

 • Türkçe ve İngilizce olarak Şirket'e ait kurumsal bilgiler
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Ana sözleşmesi
 • Yönetim Kurulu üyeleri ile bilgiler
 • Faaliyet Raporları
 • Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar
 • Şirket'in misyonu ve vizyonu bilgileri yer alır.

İlgili sayfada ayrıca, Şirketimizin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının iç tüzükleri, izahnameleri, tanıtım formları, fiyat ve getirileri ile üçer aylık ve yıllık dönemlere ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına da yer verilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Mali tablo ve raporlar Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır, yarı yıl ve yıl sonlarında bağımsız denetim raporları yasal süreler içinde Hazine ve Maliye Bakanlığıı'na gönderilir.  Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından mali tablolara Şirketimiz web sitesinde "Hakkımızda" linkinden ulaşılabilir. Bununla birlikte yıllık mali tablolar ve raporlar, Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

Faaliyet Raporu
Uluslararası standartlara, Sigortacılık mevzuatına, Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketleri'nde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Allianz Yaşam ve Emeklilik Faaliyet Raporu; Şirketimiz ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri (organizasyon, insan kaynakları, iştirakler vb.), sigortacılık sektörü, sona eren yıla ilişkin olarak Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere, Şirketimiz Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin bilgileri, risk yönetimine ilişkin politikalar ile finansal bilgileri kapsamaktadır. Faaliyet raporu ayrıca Şirketimiz internet sitesi aracılığı ile de Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kişiler Şirketimiz faaliyet raporunu internet sitemizde yer alan "Hakkımızda" bölümünden temin edebilirler.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları ile sermaye arttırımı dahil her türlü Ana Sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

IV. Yürütme ve Değişiklik  
Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır.

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Sigortacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, Grup stratejisi ve Şirketimizin sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Sigortacılık Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınır. Ancak söz konusu dağıtım tutarının belirlenmesinde sermaye yeterliliği de dikkate alınır. Genel Kurul, safi kârın bir kısmını veya tamamını gelecek yıla veya olağanüstü yedek akçeye nakledebilir.

Dağıtılacak kar payının, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Esas sözleşmemize istinaden, kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça kardan Yönetim Kurulu üyelerine, memurlara ve müstahdemlere pay dağıtılmasına karar verilemez.