Genel Kurullar| Allianz Sigorta

28.03.2019 Olağan Genel Kurul
 
29.03.2018 Olağan Genel Kurul
 
 
 
30.03.2015 Olağan Genel Kurul

30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için Kurumsal Temsilci İlanı
30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet
30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi
30.03.2015 tarihli Vekaletname Örneği
30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı


19.09.2014 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi

 


ALLİANZ SİGORTA A.Ş. 


YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Ticaret Sicil Müdürlüğü / No :     
İstanbul/6022-4001 

Ticaret Unvanı :         Allianz Sigorta A.Ş. 

Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi):     Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar, İstanbul 

Yönetim Kurulu Başkanlığından Genel Kurul Toplantısına Davet; 

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 05/08/2014 tarihli ve 2014/28 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yapı Kredi Sigorta A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin de dahil olduğu aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 19/09/2014 tarihinde ve saat 11:30’da Şirketimiz merkezi olan Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sayın pay sahiplerinin iştirakleri, mazeretleri dolayısıyla katılamayacak olan pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri ilan olunur. 

Allianz Sigorta A.Ş. 

Yönetim Kurulu

2014 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Kurumsal Temsilci İlanı

ALLİANZ SİGORTA A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Ticaret Sicil No: 6022-4001

6 Haziran 2014

Ticari Adresi: Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar - İstanbul

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Kurumsal Temsilci İstekli ve Öneri Duyuru İlanı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 23 Temmuz 2014 - 24 Ekim 2014 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası hükmüne istinaden, Allianz Sigorta A.Ş.'nin 23 Temmuz 2014 ila 24 Ekim 2014 tarihleri arasında Şirket merkezimiz olan Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar - İstanbul adresinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin kendileri adına oy kullanıp, ilgili diğer işlemleri yapması için kurumsal temsilci olarak atamaları amacıyla önerecekleri kişilerin ve kurumsal temsilciliğe istekli olanların, kimlik bilgileri, adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarının işbu ilanın yayım tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Şirket merkezimiz olan Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar - İstanbul adresine veya info@allianz.com.tr elektronik posta adresine yazılı olarak bildirilmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 428 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.
 
Saygılarımızla,

ALLİANZ SİGORTA A.Ş.

Şirket İletişim bilgileri:

Adres : Bağlarbaşı,Kısıklı Caddesi, No.13 Üsküdar / İSTANBUL

Telefon : (0216) 556 66 66

Fax : (0216) 556 67 77


24 Mart 2014 Genel Kurul Çağrısı

Allianz Sigorta Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan


Şirketimizin   2013  yılına  ait  olağan  Genel  Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul, Üsküdar,  Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13’deki Şirket  Merkezinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştirakleri, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

2013 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif genel kuruldan 15 gün evvel Şirket Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine sunulmak üzere hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu
24 Mart 2014 Genel Kurul Toplantı Gündemi
24 Mart 2014 Genel Kurul Toplantı Tutanağı


29 Mart 2013 Genel Kurul Çağrısı

Allianz Sigorta Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan


Şirketimizin 2012 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 Cuma günü saat 11:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul, Üsküdar,  Bağlarbaşı, Kısıklı Caddesi, No.13'deki Şirket  Merkezinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştirakleri, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

2012 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve yıllık kazancın dağıtımı ile ilgili teklif genel kuruldan 15 gün evvel Şirket Merkezinde Ortaklarımızın tetkikine sunulmak üzere hazır bulundurulacaktır.


Yönetim Kurulu
29 Mart 2013 Genel Kurul Toplantı Gündemi 
29 Mart 2013 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 
29 Mart 2013 Genel Kurul Tescil Belgesi


Genel Kurul Çalışma Usul Ve Esaslarını İçeren İç Yönerge

Genel Kurul Çalışma Usul Ve Esaslarını İçeren İç Yönerge