Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan bilgilendirme politikamız aşağıda yer almaktadır.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik yapılması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve nedenleri Yönetim Kurulumuzun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

I. Amaç
Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının temel amacı; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve söz konusu kanuna ilişkin düzenlemeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların ilgili taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

II. Kapsam
Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar. Bilgilendirme Politikası, şirketin tüm çalışanları ve Şirketimizin hizmet aldığı kuruluş ve bu kuruluş çalışanları için de geçerlidir. Şirketimizin, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü finansal bilgi ve diğer açıklamaları, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim prensiplerini de gözeterek kamuya duyurulur.

III. Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme Politikası, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Söz konusu politikanın yönetim ve yürütülmesi, sürekliliğinin sağlanması, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi yine Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için 2011/08 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge"ye dayanılarak Yönetim Kurulu'nun 25/05/2011 tarihli ve 2011/13 sayılı kararı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. İlgili genelge kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu, Bilgilendirme Politikasına ilişkin sorumluluğunu,  Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği içinde ifa eder.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum açısından mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilkelere uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri, yılda bir kez hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu'na sunulur ve bir örneği Hazine ve Maliye Bakanlığıı'na gönderilir. Ayrıca yıl içerisinde yapılan periyodik Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları ile Bilgilendirme Politikasının gereklilikleri gözden geçirilir.

Şirketimizin , mevzuat ile belirlenenler dışında kalan;

  • Strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi, hedef ve vizyonun paylaşılması konularındaki bilgilendirmeleri,  Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür;
  • Diğer konulardaki bilgilendirmeleri  ise Genel Müdür veya Genel Müdür tarafından  uygun görülen  Şirketimiz çalışanları,

tarafından yapılabilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti gösterir.


IV. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları
Sigortacılık Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimizin, kamuyu aydınlatmada kullanacağı  araç ve yöntemler aşağıda sayılmıştır:

1) Mali Tabloların Kamuya Açıklanması: Şirketimiz tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak 3'er aylık dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolar ve dip not açıklamaları ile ilk ve ikinci yarıyıl sonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları www.allianz.c'om.tr internet sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulur. Ayrıca, mevzuat uyarınca, Şirketimiz tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aylık dönemlerde elektronik ortamda bilgi gönderilir.

2) Faaliyet Raporu: Uluslararası standartlara , Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Allianz Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu'nda Şirketimiz ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler, sigortacılık sektörü, sona eren yıla ilişkin olarak Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, şirketimiz yönetim ve kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bilgiler, risk yönetimine ilişkin politikalar ile finansal bilgiler yer alır.
Yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Rapor, kamuoyunun Şirketimizin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

3) İnternet Sitesi: Şirketimizin internet sitesi,  kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanır ve düzenli olarak güncellenir. Internet sitesine www.allianz.com.tr adresinden ulaşılabilir. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketimize ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve Şirket'in finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek mahiyetteki kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, güncel ve kolay erişilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Internet sitesinde "Kurumsal" bölümü altında Allianz Sigorta A.Ş. ile ilgili detaylı bilgilere yer verilir. Ayrıca; ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşme, Yönetim Kurulu üye listesi, dönemsel finansal tablolar ve dipnotları ve faaliyet raporları, Bilgilendirme Politikası ile Genel Kurul çağrılarına ilişkin duyurular bulunur.

4) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile, Ana Sözleşme değişiklikleri, Genel Kurul toplantı çağrıları gibi durumlarda gerekli ilan ve duyurular yapılır.

5) Hissedarlara Yönelik Toplantılar: Şirketimiz, hissedarlarını, yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Şirketimizin güncel durumu ve stratejik konuları hakkında bilgilendirir. Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kâr dağıtım önerisi ve bağımsız denetim raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin erişimine sunulur. 

6) Medya, Basın Bültenleri ve Sosyal Medya: Şirketimiz ürünleri, kampanyaları ve hakkındaki diğer gelişmeleri, basın bülteni göndermek ya da ilan vermek suretiyle gazete ve dergilerde kamuoyunun bilgisine sunabilir. Ayrıca basın ile görüşme ve toplantılar yapılabileceği gibi, görsel medya kanalları da kullanılabilir.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sosyal medya kanalları da kullanılabilir.


V. Yürürlük
Yönetim Kurulu'nun 1/8/2012 tarih ve 2012/24 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren; Allianz Sigorta A.Ş. Bilgilendirme Politikası, 4/3/2013 tarih ve 2013/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.