Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Üçüncü Kişilere Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Allianz Sigorta A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, gerçekleşen trafik kazası nedeniyle ve kazaya karışan sigortalımızla aramızdaki sigorta sözleşmesi kapsamında şirketimiz Allianz Sigorta A.Ş. (“Allianz”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir.

 

1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel Verileriniz; (kimlik, iletişim, vergi kimlik numarası, kaza konusu araç bilgileri, kaza tutanak bilgileri, kazaya ilişkin beyanlar, sürücü belgesine ilişkin bilgiler, banka hesap bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki bilgiler, hukuki işlem kayıtları)

 

a) Gerçekleşen maddi ve/veya bedeni hasarlı trafik kazasına ilişkin olarak, hasar dosyasının oluşturulması, dosya incelemesi yapılabilmesi, kusur tespitinin yapılması, tarafınıza tazminat ödemesinin yapılabilmesi, aracınıza ait onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, anlaşmalı ve yetkili kurumlara ödeme yapılması, gerektiğinde tarafınıza eksik evrak bildiriminin yapılabilmesi, zorunlu bilgilendirmelerde iletişim bilgilerinin teyit edilebilmesi amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz Kanun’un  5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

 

b) Sigortacının tazminat sorumlusuna rücu haklarının kullanılması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

 

c) Denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları ile sigortacının Destek Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca sigortalıya ve hak sahiplerine sunduğu hizmetler bakımından destek hizmet aldığı firmalar ve tedarikçiler ile yapılan bilgi paylaşımları, Kanun’un  5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

işlenebilecektir.

 

2.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :

 

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; tarafınızdan, kaza tutanaklarından, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), sigorta şirketlerinden, aracılardan, anlaşmalı ve yetkili kurum ve kişilerden, otomobil servislerinden, eksperlerden, hizmet sağlayıcı şirketler ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenen kurum ve kuruluşlardan, mevzuatın izin verdiği veri tabanlarından, dijital kanallardan, internet sitesinden, çağrı merkezinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

 

 

3.    Kişisel Verilerin Aktarılması :

 

Kişisel verileriniz tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara/ finansman şirketlerine;

 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli takip işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBGM),  iletişim bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla resmi kurumlardan alınan yetki belgesine sahip iş ortaklarına, anlaşmalı ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara;  rücu işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketlerine; otomobil servislerine, sovtaj şirketleri, eksperler, istihbarat şirketlerine,  aktüeryel değerlendirme yapılmak üzere aktüerlere, tazminat talebi ile ilgili görüş almak amacıyla uzmanlara; poliçe ve sözleşme taraflarına; hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla asistans, danışmanlık içerikli  hizmetleri yerine getirmek üzere hizmet alınan destek hizmeti sağlayıcılara ve tedarikçilere mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçüde aktarılabilecektir.

 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Allianz Tower Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1 34750 Ataşehir İstanbul adresinden, www.allianz.com.tr/tr_TR/bize-ulasin.html veya allianzsigorta@hs02.kep.tr üzerinden yazılı olarak veya 0850 399 99 99 numaralı telefondan Allianz’a iletebilirsiniz.

 

Yukarıda yer alan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini inceledim, okudum, anladım.